Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams remti (GATE)

Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams remti (GATE)

Pastaraisiais dešimtmečiais nuolat didėja susidomėjimas gabių ir talentingų tačiau su nepakankamais mokymosi pasiekimais  asmenų problema. Dėl dabartinės pasaulinės ekonomikos pobūdžio kaitos ir sparčios technologinės pažangos labai pasikeitė darbo vietų tipas ir pasiūla išsivysčiusiose šalyse.

Prognozuojama, kad esant 75 % sparčiausiai augančioms profesijoms, kurioms reikalingi mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) įgūdžiai ir žinios, per artimiausius 20 metų 40 % dabartinių profesijų bus prarasta dėl automatizavimo. O suvokimas, kad Vakarų šalys atsilieka nuo Azijos kolegų naujovėmis svarbių dalykų srityse  (White, 2018), daugeliui Europos šalių sukėlė konkurencinį nerimą.

Didėjantis globalizacijos spaudimas, ekonominis konkurencingumas ir nepatenkinami mokinių veiklos rezultatai paskatino daugiau dėmesio skirti gabių ir talentingų vaikų, galinčių tapti ateities novatoriais ir lyderiais, akademiniams pasiekimams.

Gabumas ir talentas apibrėžiami kaip „ asmens veiklos rezultatai, esantys aukščiausioje  konkrečios talentų srities dalyje, net lyginant su kitais gerai veikiančiais asmenimis toje srityje“ (Subotnik ir kt., 2012). Tačiau net ir tada, kai pripažįstama, kad vaikai gali įvykdyti veiklą panašiu lygmeniu, jie dažnai neišreiškia viso savo potencialo. Tokie atvejai vadinami „ gabių mokinių nepakankami mokymosi pasiekimai“ (angl. gifted underachievement). Keletas mokslininkų tiria šio reiškinio priežastis, dauguma jų nustatė priežastis šiose 3 srityse: (i) motyvacijoje, (ii) emocijoje, (iii) mokyklos suvokime.

Norint padėti šiems mokiniams išnaudoti visą savo potencialą, reikalingos naujos mokymo strategijos.

Projekto laikotarpis: 2022-01-01 – 2023-12-31

Erasmus+ programa: KA220 – Bendradarbiavimo partnerystės mokyklinio ugdymo srityje

Tikslinės grupės: pradinio ugdymo mokytojai, mentoriai, gabūs ir talentingi mokiniai

Suinteresuotosios šalys: valdžios institucijos, švietimo ekspertai, mokslininkai, mokyklų darbuotojai.

Tikslas ir uždaviniai: projektu GATE siekiama ugdyti pradinio ugdymo mokytojų, mentorių kompetencijas ir įgūdžius, siekiant padėti gabiems ir talentingiems mokiniams (8-11 metų) išnaudoti visą savo potencialą.

Siekiant įgyvendinti šį platų tikslą, projektas taip pat numato šiuos 4 konkrečius uždavinius:

  • sukurti pažangią mokymo metodiką gabiems ir talentingiems mokiniams;

  • sukurti mokymo programą pradinio ugdymo mokytojams;

  • didinti gabių mokinių su prastais pasiekimais STEM dalykų srityje akademinius rezultatus;

  • didinti mokytojų, pedagogų, mokyklų darbuotojų, valdžios institucijų ir švietimo ekspertų sąmoningumą  apie gabius ir talentingus  mokinius.

 

Rezultatai: GATE projektas numato dviejų pagrindinių rezultatų (R) realizavimą:

-R1: GATE metodinė medžiaga. Nauja mokymo metodiką gabiems ir talentigiems mokinaimss, kuri  sujungs socialinį ir emocinį mokymąsi ir STEAM metodą.

-R2: GATE mokymo programa. Mokymo programa pradinio ugdymo mokytojams apie parengtą metodiką. Ją sudarys mažiausiai 4 moduliai:

  1. Gabių ir talentingų mokinių mokymo praktikos teorinis pagrindas ir apžvalga;

  2.  Gabių ir talentingų mokinių mokymas pradinėje mokykloje;

  3. Mokymas tik gabių ir talentingų mokinių klasėse;

  4. Analizės ir vertinimo priemonės mokytojams.

 

Projekto partneriai:

1. VšĮ "eMundus" (Lietuva)

2. Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

3. ISMA universitetas (Latvija)

4. Zinev Art Technologies (Bulgarija)

5. Ron Vardi centras (Izraelis)