Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)

Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)

InCrea+ : INclusive CREAtivity through Educational Artmaking

Projekto InCrea+ tikslas suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu.

Drawing on Positive Youth Development (Pozityvios jaunimo raidos pagrindas; Lerner, Phelps, Forman, & Bowers, 2009), Universal Design for Learning (Universalioji mokymosi schema; Hall, Meyer, & Rose, 2012) bei edukacinis požiūris į menų terapiją (Niemi, 2018) gali optimizuoti mokinių potencialą realybėje pasiekti geriausių rezultatų tiek asmeniškai, tiek ir kartu su kitais kolektyvo nariais. 

Programa: Erasmus+ Strateginės partnerystės Bendrojo ugdymo sektoriuje

Projekto laikotarpis: 01/03/2021 - 28/02/2023

Projekto uždaviniai:

 • Mokytojų gebėjimų ir kompetencijų įtraukiojo ugdymo aplinkoje stiprinimas;
 • Naujų įgūdžių ir kompetencijų suteikimas kultūriniam ir kūrybiniam sektoriui, kuriuo tikimasi formuoti galimybes kurti naujas darbo vietas artimiausioje ateityje dabarties ir ateities šio sektoriaus profesionalams;
 • Skatinimas socialiai įtraukti vidurinės mokyklos moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, moksleivius iš mažumų grupių bei iš žemų pajamų šeimų (orientuojantis į 5–9 klases);
 • Mokslo resursų, medžiagos, veiklų ir mokymosi modulių kūrimas, kuriais būtų puoselėjami kūrybingumas, kultūra, tarpkultūrinė komunikacija bei gerovė;
 • Skatinimas menų specialistams, švietimo sistemos ekspertams bei mokytojams ieškoti galimų bendravimo erdvių.

Išskiriami trys žingsniai siekiant projekto tikslų:

 1. Žinių kūrimas. Bus atliktas tyrimas, siekiant apibrėžti tinkamą metodologiją ir menines priemones, kaip kurti pagrindinį projekto produktą – metodologinę medžiagą.

 2. Programų kūrimas ir testavimas. Šiame etape InCrea+ programa bus sukurta ir testuojama. Menininkams bei asocijuotų mokyklų partnerių mokytojams bus suteiktas apmokymas, ir jie įgyvendins InCrea+ programą savo mokyklose ir asociacijose. Pagrindiniai produktai bus sukurta InCrea+ ugdymo programa bei suteiktas apmokymas.

 3. Skaitmeninimas. Galiausiai, InCrea+ programa bus viešai pateikta OER platformoje, kurioje mokytojai galės rasti tiek jiems naudingą mokomąją medžiagą, tiek ir iš anksto parengtas praktines pamokas, kurias bus galima be didesnių papildomų pastangų panaudoti klasėje. Pagrindinis produktas: OER platforma.

 

Šio projekto poveikis leis pasiekti, kad:

 • Į projekte dalyvaujančias mokyklas būtų priimta kuo daugiau nuo socialinės atskirties nukenčiančių moksleivių;
 • Būtų užmegzta partnerystė tarp mokytojų bei kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus profesionalų, įgijusių formaliųjų kompetencijų dirbant su įtraukiosiomis praktikomis manų srityje;
 • Bus sukurti mokymo įrankiai, medžiagos bei resursai, kuriais bus puoselėjami kūrybingumas, kultūros sklaida, daugiakultūriškumas bei gerovė;
 • Bus sustiprinti mokinių ir mokytojų kūrybiniai įgūdžiai.

 

Tikimasi gauti šios ilgalaikės naudos:

 • Įtraukioji menų ugdymo praktika bus skleidžiama europiniu lygiu;
 • Bus pagerintos mokymosi aplinkos sąlygos bei išaugs moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių bei moksleivių iš atskirties grupių akademiniai pasiekimai;
 • Sumažės moksleivių, atstovaujančių atskirties grupes, iškritimo iš švietimo sistemos atvejų skaičius;
 • Bus sustiprintas kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus bendradarbiavimas su mokyklomis.

Partnerystė

Į projekto partnerystę įtrauktos 7 institucijos (3 mokyklos, viena institucija, turinti mokyklą, viena biudžetinė institucija, atsakinga už pedagogines ir psichologines paslaugas, viena ne pelno organizacija bei vienas universitetas), atstovaujančios šešias šalis: Lietuvą, Bulgariją, Rumuniją, Turkiją, Italiją ir Ispaniją. Šios partnerystės dalyviai yra švietimo ir psichologijos ekspertai, mokytojai, vadybininkai, švietėjai bei ankstyvojo vidurinio ugdymo amžiaus moksleiviai.

Projekto partneriai:

 1. Kaunas Juozas Grusas Art Gymnasium, Lietuva (koordinuojanti institucija)

 2. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, Lietuva

 3. Besime Ozderici Ortaokulu, Turkija

 4. Foundation for development of the cultural and business potential of civil society, Bulgarija

 5. Associació Meraki Projectes de València, Ispanija

 6. Fundatia EuroEd, Rumunija

 7. Universita degli studi di Padova, Italija

 

VšĮ „eMundus“ - asocijuotas projekto partneris

Projeto tinklapis: increa.emundus.lt

Projekto socialinis tinklas: https://www.facebook.com/InCreaplus