Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti (GATE)

Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti (GATE)

Pastaraisiais dešimtmečiais didėja susidomėjimas ne tik gabių ir talentingų vaikų ugdymu, bet ir iššūkiu, kad gabūs ir talentingi vaikai turi nepakankamus mokymosi pasiekimus, bei jo priežasties nagrinėjimu ir sprendimu. Dėl įsibėgėjančių struktūrinių pasaulio ekonomikos pokyčių, konkurencingumo, inovacijomis grįstos ekonomikos ir sparčios technologinės pažangos labai pasikeitė darbo vietų tipas ir pasiūla išsivysčiusiose šalyse. Prognozuojama, kad esant 75% sparčiausiai augančioms profesijoms, kurioms reikalingi mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos bei kūrybiškumo/meno (STEAM) įgūdžiai ir žinios, per artimiausius 20 metų 40% dabartinių profesijų bus prarasta dėl automatizavimo. O suvokimas, kad Vakarų šalys atsilieka nuo Azijos kolegų naujovėmis svarbių dalykų srityse  (White, 2018), daugeliui Europos šalių sukėlė konkurencinį nerimą.

Didėjantis globalizacijos spaudimas, ekonominis konkurencingumas ir galintys geresniais būti mokinių veiklos rezultatai paskatino daugiau dėmesio skirti gabių ir talentingų vaikų, galinčių tapti ateities novatoriais ir lyderiais, pasiekimams.

Gabūs mokiniai "GATE" projekte:

1) „Mokiniai, kurių IQ yra ne mažesnis kaip du standartiniai nuokrypiai nuo vidurkio (ne mažiau kaip 130 IQ)“.
2) „Mokiniai, kurie atlieka arba turi galimybę atlikti aukštesnio lygio užduotis ir veiklas, palyginti su jų bendraamžiais“ (Subotnik ir kt., 2012).
3) „Mokiniai galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties bei pasižymi aukštu kūrybiškumo lygiu“. 

Net ir tada, kai pripažįstama, kad vaikai gali įvykdyti veiklą panašiu lygmeniu, jie dažnai neišreiškia viso savo potencialo, ypač kai kalbame apie akademinius pasiekimus.

Iššūkis: „gabūs mokiniai su nepakankamais arba žemais mokymosi pasiekimais“.

Mokslininkai, tiriantys šio reiškinio/iššūkio priežastis, nustatė, kad dauguma atsakymų yra šiose 3 srityse:

(i) motyvacijoje,

(ii) emocijose,

(iii) mokyklos suvokime.

Norint padėti šiems mokiniams išnaudoti visą (arba kiek galima didesnį) savo potencialą, reikalingos naujos mokymo strategijos.

Projekto tinklapis: gate2gifted.eu

Projekto socialinis tinklas facebook/Gate2gifted.eu

Projekto laikotarpis: 2022-01-01 – 2024-04-30

Projekto Nr.: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027713

Erasmus+ programa: KA220 – Bendradarbiavimo partnerystės mokyklinio ugdymo srityje

Tikslinės grupės: pradinio ugdymo mokytojai, mentoriai, gabūs ir talentingi mokiniai

Suinteresuotosios šalys: valdžios institucijos, švietimo ekspertai, mokslininkai, mokyklų darbuotojai, gabių mokinių tėvai/globėjai.

Tikslas ir uždaviniai: projektu "GATE" siekiama ugdyti pradinio ugdymo mokytojų, mentorių kompetencijas ir įgūdžius, siekiant padėti gabiems ir talentingiems mokiniams (8-11 metų) išnaudoti visą savo potencialą.

Siekiant įgyvendinti šį platų tikslą, projektas taip pat numato šiuos 4 konkrečius uždavinius:

  • sukurti pažangią mokymo metodiką gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti;

  • sukurti mokymo programą pradinio ugdymo mokytojams;

  • didinti gabių mokinių su prastais pasiekimais STEAM dalykų srityje akademinius rezultatus;

  • didinti mokytojų, mentorių, mokyklų darbuotojų, valdžios institucijų ir švietimo ekspertų sąmoningumą apie gabius ir talentingus mokinius bei jų ugdymą.

 

Rezultatai: "GATE" projektas numato dviejų pagrindinių rezultatų (R) realizavimą:

-R1: GATE metodinė medžiaga. Nauja mokymo metodika gabiems ir talentigiems mokinaims ugdyti, kuri sujungs socialinį ir emocinį mokymąsi ir STEAM metodiką.

-R2: GATE mokymo programa. Mokymo programa pradinio ugdymo mokytojams ir susijusi su parengta metodine medžiaga. Ją sudarys mažiausiai 4 moduliai:

  1. Gabių ir talentingų mokinių mokymo praktikos teorinis pagrindas ir apžvalga bei gerosios praktikos pavyzdžiai;

  2.  Gabių ir talentingų mokinių mokymas pradinėje mokykloje;

  3. Mokymas tik gabių ir talentingų mokinių klasėse;

  4. Analizės ir vertinimo priemonės mokytojams.

 

Projekto partneriai:

1. VšĮ "eMundus" (Lietuva)

2. Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

3. ISMA universitetas (Latvija)

4. Zinev Art Technologies (Bulgarija)

5. Ron Vardi centras (Izraelis)