Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms (TREE)

Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms (TREE)

Bendrosios žinios ir kontekstas:

Šiuo metu taikomo linijinio ekonomikos modelio (pirk – panaudok – išmesk) ribos tampa akivaizdžios – atliekos ir didėjantys sąvartynai tapo netvariais elementais ir daro žalą mūsų planetai. Šiuo klausimu rimtai užsiima ES, kuri skatina pereiti prie alternatyvios ekonomikos sistemos pagrįstos atsinaujinimu ir eko-tvarumu1, pavadintos žiedine ekonomika (ŽE). Ši sistema gali padėti šalims įvykdyti globalinio klimato tikslus, pakeisti prekių gamybos ir vartojimo būdus2.

Didelės įmonės kovą su atliekomis pradėjo laikyti savo prioritetu ir ėmė taikyti vis tvaresnius gamybos būdus. Tai turės įtakos ir darbo rinkai, nes, kaip teigiama ES „Žaliojoje programoje" (2019 m.), "žiedinė ekonomika suteikia didelį naujos veiklos ir darbo vietų potencialą", susijusį su mažos taršos gamybos procesais ir tvariais produktais. Siekiant išlaikyti šį perėjimą ir sumažinti neatitikimus ES darbo rinkoje, labai svarbu, kad būsimi darbuotojai įgytų žinių apie žiedinę ekonomiką ir tvarų vystymąsi bei stiprintų savo žaliuosius įgūdžius3. Tai ypač aktualu ekonomikos sektoriuose, kurie Europos Komisijos4 „Naujajame žiedinės ekonomikos veiksmų plane“ (2020 m.) įvardyti kaip prioritetiniai, pavyzdžiui, medienos, maisto ir plastiko sektoriai.

Esminis vaidmuo šiame permainų procese  teks švietimo ir profesinio mokymo įstaigoms, ypač toms, kurios veikia Europos Komisijos nustatytose prioritetinėse srityse, kad „kartu su mokiniais, tėvais ir platesne bendruomene dalyvautų pokyčiuose, reikalinguose sėkmingam perėjimui"5. Į savo mokymo programas įtraukdamos kursus, susijusius su ŽE ir jos principais (perdirbimas, pakartotinis naudojimas, vengimas švaistyti, ekologinis projektavimas ir t. t.), švietimo įstaigos galėtų ne tik skleisti žinias ir įgūdžius, atitinkančius pasaulinius aplinkos apsaugos prioritetus ir darbo rinką, bet ir ugdyti sąmoningus vartotojus ir, galbūt, būsimus sąmoningus gamintojus.

Tvarumas turi būti suvokiamas kaip tarpdisciplininė mokyklų ir profesinio rengimo įstaigų tema, t. y. kaip objektyvas, kurio pagalba galima naujai pamatyti, įvertinti ir patobulinti dėstomus dalykus6. Pokyčiai švietimo srityje vyks kartu su elgsenos pokyčiais, kurie yra esminė perėjimo prie ŽE dalis. Mokiniai žinias apie tvarumą pavers veiksmais, keisdami savo gyvenimo būdą ir skatindami kitus žmones daryti tą patį. Glaudesnė švietimo ir profesinio mokymo įstaigų ir žiedinių įmonių sinergija gali suaktyvinti teigiamą ratą (žinoti - rūpintis - veikti), kuris veda prie tvarios ekonomikos kūrimo.

Projekto pavadinimas:  Mikro ir projektinio mokymo(si) metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms (TREE).

Projekto laikotarpis: 01/12/2021 - 01/11/2023

Projekto Nr.: 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724

Erasmus+ programa. Antras pagrindinis veiksmas KA2 - Bendradarbiavimo parterystės Profesinio mokymo srityje

Pagrindinės tikslinės grupės: Profesinio rengimo centrų mokiniai ir mokytojai.

Suinteresuotosios šalys: profesinio mokymo institucijos, profesinio rengimo mokytojai, nevyriausybinės organizacijos aplinkosaugos ir edukacijos sektoriuose, įmonės, savo veiklose taikančios ekologinius, darnaus vystymosi, žiedinės ekonomikos principus.


Tikslas: padidinti profesinio rengimo institucijų mokinių įsidarbinimo galimybes perėjimo prie tvaresnes ir žiedines ekonomikos procese, skatinti aplinkosauginį sąmoningumą, suteikiant žiedinės ekonomikos ir tvaraus vystymosi žinių bei įgūdžių.

Uždaviniai:

 • Integruoti žiedinės ekonomikos ir tvarumo sampratą į profesinio rengimo programas ir dėstomus dalykus.

 • Sukurti glaudesnį ryšį tarp profesinio rengimo institucijų ir įmonių, kurios savo praktikoje taiko tvarius, žiedinius procesus.

 • Didinti profesinių mokyklų patrauklumą stiprinant jų mokinių įsidarbinimo galimybes.

 • Skatinti elgsenos pokyčius, kurie formuotų tvarius, aplinkai draugiškus įpročius mokinių kasdieniniame gyvenime.

 • Remti ir skatinti perėjimą iš linijinės į žiedinę ekonomiką.

Rezultatai:

R1 – TREE metodinė medžiaga (e-knyga). Išsami tvaraus vystymosi mokymo, žiedinės ekonomikos temų bei švietimo politikos tvarumo klausimais analizė partnerių šalyse ir ES.

R1 tikslas - suprojektuoti žiedinės ekonomikos ir tvaraus vystymosi kurso turinį ir struktūrą, remiantis kiekvieno partnerio atliktomis literatūros apžvalgomis, analizėmis bei tyrimais.

Visi partneriai atliks literatūros apžvalgą apie jų šalyse taikomą žiedinę ekonomiką, tvarumą, žaliuosius įgūdžius ir geriausias jų mokymo praktikas. Šio proceso metu kiekvienas partneris įtrauks bent 5 žiedines ir tvarias įmones, išsiųsdamas joms klausimynus, siekiant išsiaiškinti, kokie žalieji įgūdžiai ir kompetencijos joms yra aktualūs ir turėtų būti dėstomi profesinio rengimo ir mokymo kursuose. Patartina įtraukti tvarias įmones, veikiančias medienos, maisto ir  plastiko produktų/paslaugų srityse. Kiekvienas partneris bus atsakingas už klausimynų analizę ir pagrindinių išvadų bei iškeltų klausimų įtraukimą į savo nacionalinę ataskaitą. Remiantis nacionalinėse ataskaitose pateikta informacija, taip pat bus parengta tarptautinė ataskaita, o visos šios ataskaitos bus surinktos literatūros apžvalgos dokumente.

Tokiu būdu metodologinėje medžiagoje bus atsižvelgta į kiekvienos partnerinės šalies poreikius ir prioritetus, susijusius su žiedine ekonomika ir tvarumu, įmonių siekiamus įgūdžius ir žinias, gerąją praktiką, kuri jau taikoma mokiniams mokant šių temų, ir profesinio mokymo centrų poreikius. Remiantis šiuo pirmuoju tyrimo etapu gauta informacija, bus galima apibrėžti turinį, kurso struktūrą ir mokymo metodiką, kurie bus naudojami  profesinio rengimo mokytojų apmokymų metu bei tolimesniame etape – mokymo(si) kurso turinio vystyme.

Siekiami rezultatai:

 1. Literatūros apžvalga.
 2. Metodinė medžiaga (e.knyga).

R2 – TREE mokymosi programa, apie tvarų vystymąsi ir žiedinę ekonomiką, padalinta į du makro skyrius:

R2 tikslas - sukurti mokymo kursą apie žiedinę ekonomiką ir tvarumą, skirtą profesinio rengimo centrų mokiniams, nustatant priemones, mokymo medžiagą, modulius ir praktinę veiklą, kuri bus vykdoma klasėse arba mokinių kasdieniniame gyvenime. R2  suteiks profesinio mokymo centrų mokytojams mokymo medžiagą ir metodus, paruoštus naudoti pamokose ir kasdienėje mokyklos veikloje. Dalyvių taip pat bus prašoma išbandyti kursą internetinės platformos bandomojoje versijoje.

Kadangi  mokymo(si) kursas bus pateiktas virtualioje platformoje, jį bus lengva įtraukti į centrų mokymo programas taip pat ir nuotolinio mokymosi laikotarpiais, kurie dėl Covid-19 pandemijos tapo itin dažni. Kursas yra grindžiamas mikro mokymo metodika (Gabrielli ir kt., 2006), jį sudarys trumpos (15-20 min. trukmės) pamokos ir koncentruotos informacijos pateiktys, kuriuos mokytojai galės dėstyti, o mokiniai įsisavinti bet kuriuo metu.

Mikro mokymo(si) turinys atitiks šiuos 6 reikalavimus:

1. Patogus medžiagos perkėlimas, kad mokiniai ir mokytojai galėtų lengvai atsisiųsti ir įkelti medžiagą iš vieno ar kito įrenginio;

2. Lengvai prieinama ir patogi naudoti medžiaga, kuria bus galima naudotis bet kuriuo metu ir bet kur;

3. Mokymo(si) aplinka ir visos jos modifikacijos nepriklausomos nuo jos fizinės instaliacijos tam tikrame įrenginyje;

4. Mokymo(si) turinys  skatina  įvairią veiklą, padedančią siekti mokymosi tikslų.

5. Mokymo(si) turinys yra individualus, leidžiantis mokytis ir individualiai;

6. Mokymo(si) turinys ir jo pateikimas yra pritaikomi prie mokytojų ir mokinių poreikių.

Mokymo kursas bus suskirstytas į 2 pagrindines dalis:

1) Pirmąjį kursą sudarys moduliai, kuriuose mokiniams bus pateikta bendra informacija apie ŽE  ir  tvarų vystymąsi. Šių modulių dėka mokiniai turės galimybę daugiau sužinoti apie šias temas ir išmokti "aplinkai draugiško" elgesio, kurį galėtų pritaikyti ir kasdieniame gyvenime. Šios kurso dalyje mokiniai sužinos kas yra ŽE ir tvarus vystymasis, kokie yra pagrindiniai iššūkiai, kuriuos reikėtų įveikti ateityje šiuose sektoriuose, kas vyksta pasaulyje šiose srityse. Be to, jie sužinos, kokį pėdsaką aplinkoje palieka jų gyvenimo būdas, ir tikimės, kad tai paskatins juos jį tobulinti (pavyzdžiui, vengti atliekų, tausoti aplinką, sąmoningai vartoti ir pirkti prekes, skleisti įgytas žinias savo bendruomenėje ir pan.)

2) Antroje mokymo(si) kursų dalyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas ŽE ir tvaraus vystymosi iššūkiams  konkrečiuose ekonomikos sektoriuose: medienos, maisto ir plastiko. Tai padės integruoti žiedinę ekonomiką bei jos principus į mokiniams reguliariai dėstomus dalykus.. Naudodamiesi šiais moduliais mokiniai galės išmokti naudingų žinių, kurias ateityje pritaikys savo darbuose. Be to, antrojoje kurso dalyje jiems taip pat bus pateikta keletas praktinių užduočių, susijusių su jau minėtais ekonomikos sektoriais, kurias jie atliks kartu su mokytojais. Praktinė dalis bus grindžiama "Projektais grindžiamo mokymosi" metodika (Veselvov, Pljokin ir Fedotova, 2019). Mokiniai bus suskirstyti į komandas ir, vadovaujami mokytojų, kurs žaliąjį/tvarų gamybos ar paslaugų teikimo procesą ar metodiką, laikydamiesi tam tikrų tvarumo ir ŽE kriterijų.

3) Projektiniu darbu bus siekiama:

- Ugdyti mokinių gebėjimą suvokti pirmosios dalies modulių esmę ir kurti konkrečius rezultatus (gaminius, idėjas, procesus, metodikas ir pan.);

- Skatinti kūrybinį mąstymą ir komandinį darbą;

- Ugdyti įgūdžius, reikalingus savarankiškiems teoriniams ir eksperimentiniams tyrimams.

 

Siekiami rezultatai:

1) Mokymo(si) kursas apie ŽE ir tvarų vystymąsi profesinio rengimo institucijų mokytojams ir mokiniams.

 

R3 - TREE atviro švietimo išteklius (AŠI – internetinė mokymosi platforma pateikianti projekto metu sukurtą medžiagą).

Žiedinės ekonomikos ir tvaraus vystymosi mokymo(si) kurso internetinė platforma.

Baigus rengti mokymo(si) kursą, jis bus skaitmenizuotas ir perkeltas į internetinę platformą. Platforma taip pat bus laisvai prieinama profesinio rengimo institucijoms, kurios tiesiogiai nedalyvavo projekte, bet nori naudoti sukurtą metodiką ir turinį.. Platformoje bus pateikiamos trumpos paskaitos apie ŽE ir tvarų vystymąsi teksto ir vaizdo įrašų forma, taip pat praktinės (projektinės) veiklos aprašas ir naudingi patarimai bei pasiūlymai projektinio darbo įgyvendinimui.  Dalis platformos taip pat bus skirta tvarių įmonių ir ŽE bei tvarumo sektoriaus ekspertų, profesinio mokymo centrų ir mokinių ryšių tinklui kurti. Platformoje šie subjektai galės laisvai registruotis ir skelbti įmonės, projekto ar konferencijos ŽE ir tvarumo tema aprašymą. Be to, šioje erdvėje galima skelbti stažuočių ir bendradarbiavimo pasiūlymus, internetinę ir tiesioginę mentorystę. Galiausiai platformą ir jos turinį išbandys kiekvienos šalies partnerės profesinio rengimo centrai ir ekspertai, kad būtų galima įvertinti jos poveikį ir veiksmingumą mokytojams, mokiniams ir švietimo bendruomenėms. Visi dalyviai pateiks konkrečius atsiliepimus, kuriuose bus vertinami šie aspektai:

- Platforma (funkcionalumas, nauda, grafinis vaizdas, vartotojo sąsaja, kokybė ir t. t.)

- Turinys (nauda, kokybė, išsamumas ir t. t.)

- Praktinės veiklos – projektinio darbo aprašas (nauda, ryšys su aktualiais verslo ir darbo rinkos poreikiais, ryšys su mokymosi tikslais ir kt.)

Pasibaigus bandymų etapui, visi atsiliepimai bus surinkti ir išanalizuoti projekto ataskaitos parengimui, kurioje bus aprašytas projekto mokymo(si) kurso ir platformos poveikis. Galiausiai ataskaitos rezultatai bus panaudoti atnaujinant platformą ir turinį, siekiant maksimaliai padidinti jų poveikį ir veiksmingumą.

 

Siekiami rezultatai:

1) Internetinė mokymo(si) platforma apie ŽE ir tvarų vystymąsi

       2) Mokymo(si) kurso ir platformos testavimo ataskaita

 

Poveikis

Tikimasi, kad sėkmingas projekto veiklų įgyvendinimas turės teigiamą poveikį tiesiogiai dalyvaujančioms profesinio rengimo įstaigoms, asocijuotiems partneriams, nacionalinėms ir Europos švietimo sistemoms. Projekto rezultatus galima suskirstyti į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikius rezultatus apima:

 • Išplėstos profesinio rengimo įstaigų mokinių ir mokytojų žinios bei padidėjęs informuotumas  žiedinės ekonomikos, tvaraus vystymosi ir ekologijos srityse

Tikimasi, kad šis projekto rezultatas bus pasiektas viešinant  mokymo(si) kursą, ypač bandomojo ir  testavimo etapo metu, per kurį mokytojai turės galimybę iš karto naudoti pateiktą turinį savo kasdienėje veikloje. Siekiant įrodyti, kad šis rezultatas pasiektas, bandomojo etapo metu bus išdalyti vertinimo klausimynai, siekiant įvertinti klasėse pritaikytos mokomosios medžiagos kokybę ir veiksmingumą. Klausimynai bus išdalyti mokytojams ir mokiniams prieš bandymų etapą ir po jo. 

 • Glaudesnio ryšio tarp profesinio rengimo įstaigų ir žiedinių įmonių užmezgimas:

Šis rezultatas bus pasiektas tiesiogiai įtraukiant įmones į  projekto rezultatų  vertinimo procesus, grižtamojo ryšio kūrimą. Įmonės ir ŽE ekspertai suteiks svarbią grįžtamąją vertinimo informaciją, kad būtų galima išgryninti  ŽE ir tvarumo įgūdžius bei žinias, kurių reikia konkrečiuose sektoriuose (medienos, maisto ir  plastiko, informacijos ir komunikacijos technologijose ). Be to, bus sukurtas žiedinių įmonių ir profesinio rengimo įstaigų bendradarbiavimo tinklas.

 • Profesinio rengimo įstaigų mokymo programų stiprinimas atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos, tvarumo ir  ekologijos sritis;

 

 • Padidėjęs aplinkai draugiškų įpročių taikymas kasdieninėje veikloje:

Šiam rezultatui tiesiogiai skirtas įvadinis kurso modulis, kuriame bus pristatomi aplinkai draugiški elgsenos modeliai, kurie praktinėje žmogaus kasdienybėje pritaiko tvarumo principus ir gali padėti suvokti mažų elgsenos pokyčių svarbą bendram sveikos aplinkos išsaugojimui ir palaikymui, pvz. maisto tausojimas, atliekų rūšiavimas, atsakingas vartojimas ir kt. Žinios ir suvokimas gali paskatinti motyvaciją formuoti aplinkai draugiškus įpročius. Šis rezultatas bus tikrinamas pateikiant klausimynus prieš bandomąjį etapą ir jam pasibaigus.

 

Ilgalaikiai rezultatai:

Padidėjusios profesinio rengimo įstaigų mokinių įsidarbinimo galimybės.

Aplinkai draugiškų įpročių sklaida vietiniu, regioniniu ir Europos lygmeniu.

Padidėjęs profesinio rengimo institucijų įsitraukimas.

Padidėjęs supratimas apie žaliuosius įgūdžius ir jų sklaida vietiniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu .

 

Projekto partneriai:

1. VšĮ „eMundus“ (LT) (koordinuojanti institucija)

2. Zinev Art Technologies (BG)

3. Profesinio rengimo mokykla "Asen Zlatarov" (BG)

4. Valgos profesinio rengimo centras (EE)

5. Kėdainių profesinio rengimo centras (LT)

6. S.A.F.E. Projects (NL)

 

Projekto puslapistreeproject.eu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/tree-project

Instagram: @/tree_euproject

Facebook: @TREE.project.for.teaching.circular.economy