FOCAL - Kultūrinio paveldo puoselėjimas vystant dialogą tarp kartų

FOCAL - Kultūrinio paveldo puoselėjimas vystant dialogą tarp kartų

Projekto pavadinimas: Kultūrinio paveldo puoselėjimas vystant dialogą tarp kartų (angl. Fostering Cultural Heritage for bridging intergenerational dialogue (FOCAL)

Tikslai ir veiklos

Projektu siekiama skatinti kartų ir tarptautinį bendravimą per kultūrinius mainus ir pažinimą. Kultūrinę patirtį perduoti tarp kartų ir šalių per šias dedamąsias: kultūra ir kultūros paveldas, tradiciniai valgiai ir papročiai, senosios tradicijos, susijusios su gamta ir jos stebėsena, kraštovaizdis ir architektūra: kultūros paveldas ir vertę įgiję gražiausi šalies kampeliai, religija, intelektas, švietimas ir menas, kiekvienos šalies (kaip valstybės ir tuo, kuo ji garsėja pasaulyje) pažinimas.

Projekto tikslą projekto dalyviai ketina įgyvendinti per šias veiklas:

 • Surinkti ir išanalizuoti informaciją, susijusią su projekto tema ir jos dedamosiomis
 • Paruošti anketą "Kaip gerai pažįstu savo kultūrą?" ir atlikti apklausą, apklausiant įvairaus amžiaus respondentus, tačiau labiau atkreipiant dėmesį į jaunimą (18+) ir vyresniuosius (55+)
 • Atlikti interviu su vyresnio amžiaus žmonėmis (ypač pagal galimybes apklausti senolius)
 • Suorganizuoti susitikimą-vakaronę kviečiant skirtingų kartų dalyvius
 • Keistis patirtimi projekto tema tarp šalių
 • Aplankyti partnerinių šalių ypatingas vietas, susijusias su istoriniu ir kultūros paveldu, kelionių metu pamatyti ir patirti tos šalies gyvenimą, skonį ir tradicijas (Lietuvoje planuojami pažintiniai vizitai: "Duonos namai", „Vyno kelias“, „Sūrio šventė“, Rumšiškių Nacionalinis muziejus, Kryžiaus kalnas), planuojami vizitai į atviruosius muziejus, kuriuose atskleidžiamos senosios tradicijos, amatai ir senovinė prekyba bei kitokios kultūrinės kelionės.
 • Vykdyti mobilumus į partnerines šalis.
 • Parengti elektroninę, interaktyvią knygą apie skirtingų kultūrų pažinimą ir jų ypatumus, pateikiant nuotraukas, vaizdo įrašus, aprašymus, interviu detales, tradicijų perteikimą ir pan.
 • Suorganizuoti baigiamąjį tarptautinį seminarą pristatant skirtingų šalių dalyvių patirtį, projekto rezultatus ir el. knygą. (Baigiamoji šventė planuojama 2014 07, Lietuvoje, per Dainų šventę).
 • Pateikti trumpus aprašymus asocijuotų (su projekto tema susijusių) projektų ir jų rezultatų.
 • Sukurti ir palaikyti projekto svetainę ir patalpinti visą informaciją apie projektą ir jo rezultatus.
 • Viso projekto metu aktyviai vykdyti projekto sklaidą.
 • Vykdyti projekto vertinimą, įtraukiant teik projekto partnerius, tiek besimokančiuosius, tiek kitus projekto dalyvius ar susipažinusius su projektu asmenis.

Pagrindinė strategija, kuri bus naudojama projekto metu, tai bendradarbiavimas ir bendravimas tarp skirtingų kartų, taip pat įvairių šalių pristatymai įvairiomis formomis, gražiausių kultūros paveldo vietų pažinimas, dalinimasis patirtimi ir geriausiomis akimirkomis.

Projekto tikslinės grupės:

 • Trumpalaikė tikslinė grupė sudaryta projekto vykdymo laikotarpiu: suaugusieji, senjorai, jaunimas (18+), suaugusiųjų švietėjai, personalas, atsakingas už suaugusiųjų mokymus, kvalifikaciją, kursų organizavimą, renginių suaugusiesiems organizavimą ir pan. Kadangi projekte išryškinamas dialogas tarp kartų, tai projekte pasirinktos amžiaus grupės jauni suaugusieji 18+ ir vyresnieji 50+, kurie dalinsis savo žiniomis, patirtimi, mokysis ir pan.
 • Ilgalaikė tikslinė grupė – naudos gavėjai po projekto įgyvendinimo: edukologai ir suaugusiųjų mokymo organizatoriai, įvairių suaugusiųjų švietimo centrų, kultūrinių orgabizacijų, asociacijų darbuotojai, trečiojo amžiaus universitetai ir pan.  

Aktualumas:

Etninė kutūra apima nemažai sričių, tai tautos būdas, pasaulėjauta, maistas ir kulinarinis paveldas, kraštotyra, žodinis paveldas, kalendorinės šventės, liaudies medicina, įvairių regionų bendruomenės tradicijos, tradicinis etiketas, papročiai ir apeigos, tradicinė apranga, tradicinė ūkinė veikla, liaudies kūryba, tarmės ir kt.
Svarbu, kad tiek jaunas, tiek vyresnio amžiaus žmogus pažintų ir vertintų savo tautos tradicinę kultūrą, žinotų etnografinių regionų savitumus, kitas etnokultūrines vertybes bei jų reikšmę ir prasmingumą, o turėdamas tokias žinias perduotų jas iš kartos į kartą.
Etninei kultūrai tenka reikšmingas vaidmuo siekiant išugdyti tautiškai sąmoningą, patriotišką ir pilietišką asmenybę. Tuo pačiu etninė kultūra, sukaupusi laiko patikrintas vertybes, sėkmingai prisideda prie bendrųjų švietimo tikslų įgyvendinimo - nuo mažens ugdyti humaniškumo, doros, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir kitas bendražmogiškas vertybines nuostatas, įvairius gebėjimus, padedančius tapti visaverčiu savarankišku žmogumi. Taip teigiama ir gražiai pristatoma Etninė kultūra Etninės kultūros ugdymo metodinėse rekomendacijose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams.
Iš kartos į kartą perduodama tautos dvasinė patirtis, pilna įvairių tradicijų ir liaudies meno formų, ilgus šimtmečius padėjo lavinti augančią kartą.
"Rūpinimasis etnine kultūra nėra tik tautos garbės reikalas - jis svarbus jos gyvavimui ir išlikimui. Turime nemažai etninei kultūrai tirti būtinų rašytinių, ikonografinių, garso šaltinių, esama nemažai brandžių publikuotų tyrimų. Bet modernioje visuomenėje turime ieškoti naujų būdų, kaip skleisti kultūros paveldą ne tik savoje šalyje, bet ir pasaulyje." – rašoma tinklalapyje, kuris pristato lietuvių etninę kultūrą Vakarų ir Rytų Europos kultūrų sandūroje. Vienas didžiausių etninės kultūros tyrinėjimų trūkumų yra tai, kad dažnai apsiribojama tik savo tauta, nesigilinama ir net nesidomima kas yra aplinkui, nežinome net apie savo kaimynus, valstybes, kurios glaudžiai susijungusios siena, nekalbant jau apie tolimesnes šalis. Etninė kultūra sureikšminama, ji laikoma aukštesnio lygio kultūra nei kaimyninių kraštų kultūros. O juk mes, kaip ir kitos tautos, esame ir pasaulio bei Europos dalis. „Dvasinio kultūrinio paveldo pažinimas – tai mūsų ateities garantas. Norint išlikti savimi, skleidžiant tautinį identitetą, svarbu pažinti, saugoti ir gerbti savo istorines ištakas“ – teigia projekto „Atverkime langus“, kurio tikslas skiepyti meilę ir pagarbą etninei kultūrai, ugdyti tautinę savimonę, kūrėjai.
FOCAL projekto komanda mano, kad viena svarbiausių tautinio indentiteto išraiškų yra etninė arba tautinė kultūra. Tautinė kultūra priklauso nuo mūsų pačių. Mes ją galime puoselėti kaip dvasinę vertybę, galime stengtis ją numarinti kaip šiuolaikinio kosmopolitinio pasaulio atgyveną arba nekreipti dėmesio į jos likimą.

Projekte nagrinėsime ir atskleisime kultūrų panašumus ir skirtumus, tai parodysime atskleisdami svarbiausius jų klodus per šias dedamąsias:

 • Liaudies kultūra,
 • Valgiai ir papročiai,
 • Senosios tradicijos susietos su gamta, jos stebėjimu,
 • Kraštovaizdis ir architektūra: kultūros paveldas ir dabarties vertybės gražiausiose Lietuvos vietovėse,
 • Religija,
 • Intelektas ir menas,
 • Kiekviena valstybė pasaulyje (kaip valstybė reprezentuojama ir kuo ji garsi pasaulyje).
   

Projekto partneriai:

 • VšĮ „eMundus“ - koordinuojanti institucija
 • Foundation for development of the cultural and business potential of civil society – FDCBPCS – (Sofija, Bulgarija)
 • Evropaiko Ergastirio Ekpaideytikis Technologias – EDUMOTIVA – (Sparta, Graikija)

Projekto  laikotarpis: 2012 08 01 - 2014 07 31

Projekto Numeris: 2012-1-LT1-GRU06-07163

Projekto tinklapis: http://focalproject.emundus.eu