KONFERENCIJOS "Įtraukusis ugdymas per menines veiklas" įspūdžiai

KONFERENCIJOS "Įtraukusis ugdymas per menines veiklas" įspūdžiai

Kai kalbame apie įtraukųjį ugdymą kokybė ir dėmesys kiekvienam mokiniui ugdymo kontekste yra labai svarbu, ir čia menai gali vaidinti labai svarbų vaidmenį ir būti jungiamoji veiklų grandis, suteikianti pagrindą įtraukiųjų praktikų taikymui, skatinanti mokymąsi bendradarbiaujant, sustiprinanti visų mokinių augimą mokantis bei pačios asmenybės raidą. Menai taip pat skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją. 

Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Menų ugdymas, teoriškai pasiremiantis strategijomis, kuriomis siekiama atsižvelgti į didelės mokinių įvairovės stiprybes bei poreikius, gali teikti efektyvią pagalbą  įtraukiajai mokyklos kultūrai, kelti mokinių gerovę bei plėtoti tris XXI amžiaus gebėjimų rinkinius: mokymosi bei inovacijų, skaitmeninio raštingumo bei karjeros bei gyvenimo gebėjimus.

Tarptautiniu projektu „Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)“ (increaplus.eu) siekiama atsižvelgti į šiuos poreikius, pasiūlant mokytojams metodinę medžiagą, e. mokymosi kursą ir mokymo patirtis, susijusias su įtraukiųjų metodų diegimo per meną veiklomis.

Projekto pirminė tikslinė grupė 11–16 metų mokiniai ir ypatingas dėmesys skiriamas įtvirtinti veikloms, kurios gali padėti stimuliuoti kūrybingumą, kritinį mąstymą, tarpkultūrinį dialogą bei daugelį kitų įgūdžių įtraukiojoje aplinkoje, tinkamoje mokiniams, pasižymintiems specialiaisiais edukaciniais poreikiais, įvairios kilmės bei sudėtingos socioekonominės padėties mokiniams.

Projektą įgyvendina 7 institucijos iš 6 Europos šalių (Lietuvos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ispanijos). Lietuvoje bendradarbiauja Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (koordinuojanti institucija) bei projekto partneris Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Į projektą taip pat įsijungė ir asocijuoti partneriai, VšĮ "eMundus", vienas tarp jų, nemaža dalis jų jau išbandė pasiūlytus metodus, praktines veiklas ir pažymėjo didelį vaikų susidomėjimą ir įsitraukimą, kiti labai aktyviai įsitraukė į viešinimo veiklas.

Projekto metu buvo sukurtas nuotolinis mokymosi kursas, skirtas mokytojams, jį sudaro teorinė ir praktinė medžiaga, namų darbų užduotys, savikontrolės testai, vertinimas. Bendra kurso trukmė 45 val. Praėjus šį kursą registruoti dalyviai gauna baigimo pažymėjimus su unikaliu raktu.

2023 m. vasario 15d. siekiant pristatyti visus projekte sukurtus rezultatus ir keletą veiklų atlikti kartu su dalyviais buvo suorganizuota konferencija Kaune, į  kurią susirinko 74 dalyviai.

Renginio metu Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos teatro mokytojas, aktorius Mindaugas Gargasas pravedė įtraukiojo ugdyo veiklas, viena jų buvo dalyvių neverbalinė komunikacija sukuriant šokį. Trakų r. savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos (TPPT) psichologė Andželika Teresa Jachimovič skaitė pranešimą apie įtraukujį ugdymą ir XXIa. įgūdžius. Gimnazijos psichologė Monika Matonytė ir Trakų PPT psichologė Asta Jakonienė sukvietė visus į bendravimo klubą, kuriame nors ir sprendžiant dalykus reikalaujančius susikaupimo, skambėjo juokas. Carlotta Maria Crippa, projektą koordinuojanti tarptautiniu lygiu, dalyvius supažindimo su Moodle kurso struktūra ir glaustai pristatė jame esantį turinį. Konferenciją užbaigė Aušra Lavickienė ir Jūratė Gudžiūvienė, kurių tapybos ant šilko užsiėmimas leido dalyviams įsitraukti į kūrėjo vaidmenį ir galimybę pasigaminti unikalias skareles ant rankos, kurias dalyviai išsinešė kaip emocijų ir įspūdžių pripildytus suvenyrus.

Renginys įgyvendinamas ir finansuojamas Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių projekto InCrea+ Nr. 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736. Projekto oficiali pabaiga 2023 vasario 28d., tačiau tikimės, kad projekto rezultatai bus naudojami įvairiose ugdymo įstaigose, o taip pat ir neformalaus švietimo institucijose.