Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir mokytojų pedagoginių ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimas skaitmeninėje eroje (PreEdTech)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir mokytojų pedagoginių ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimas skaitmeninėje eroje (PreEdTech)

Nuo pandemijos pradžios, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, kai mokymo ir mokymosi procesai persikėlė į nuotolį, mokytojai stengėsi išlaikyti visų mokomųjų dalykų pamokų aktualumą ir mokinių susidomėjimą jais, taip pat ir motyvaciją bei įsitraukimą į mokymosi procesą. Pradinių, pagrindinių,  vidurinių mokyklų, gimnazijų mokytojai pakankamai greitai rado tinkamus metodus ir priemones dirbti nuotolyje. Tuo tarpu ikimokyklinio ugdymo mokytojams trūko prieinamų internetinių išteklių, tinkamų ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, o tai pat ir suprantamo paaiškinimo apie procedūras kaip dirbti su tokio amžiaus vaikais nuotolyje, taip pat jie buvo varžomi su mokinių amžiumi susijusių bendravimo ir sąveikos per nuotolį iššūkių.

Akivaizdu, kad po šios pandemijos, turės būti atnaujinamas ir mokytojų rengimo turinys, metodikos, nes ir nuotolinio mokymosi metu pamokų dinamika yra kitokia, todėl mokytojas turi žinoti ir mokėti kaip pritaikyti pamokų struktūrą, turinį ir navigaciją (tarp pamokų, tarp mokymosi medžiagos dalių ir pan.). „Sociologie Românească“ (2020, t. 18), paskelbtame tyrime, kuriame apibendrinami iššūkiai, su kuriais susiduria mokytojai nuotolinio mokymosi metu, teigiama: „Sunkiausia nuotolinio mokymosi dalis buvo tradicinio turinio pritaikymas nuotoliniam mokymui. Net jei dauguma jau seniai „susidraugavę“ su technologijomis, jie nežinojo kaip mokyti nuotoliniu būdu. Mokytojo vaidmuo pasikeitė jis turi atlikti daugiau veiklų, turi padėti mokiniams mokantis nuotoliniu būdu, o ne tik teikti informaciją bei sudominti savo mokinius mokytis. Priklausomai nuo mokomojo dalyko ir mokinių grupės ypatybių, mokytojai naudojo skirtingas platformas. Pasiruošimas nuotolinėms pamokoms užėmė daug daugiau laiko, nei tradicinėms kontaktinėms pamokoms, ir reikalavo daug darbo, kūrybingumo ir motyvacijos“.

Matant šiuo visus iššūkius ir ieškant bendrų sprendimų bei siekiant patirties dalijimosi PreEdTech projekto idėjai realizuoti koordinuojanti institucija „Scoala Primara EuroEd“ inicijavo projektą, o jai įgyvendinti susitelkė keturios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijos: dvi iš Rumunijos („EuroEd“ ir „Sfantul Sava“), viena iš Lietuvos – „Kauno mokykla-darželis „Šviesa“, viena mokykla iš Turkijos – „Anafartalar“, trys ne pelno siekiančios organizacijos: Lietuvoje – VšĮ „eMundus“, Ispanijoje – „XANO“, Italijoje – „Pixel asociacija“ ir viena privati technologijų bendrovė Italijoje – „Connectis“, kuri bus atsakinga už projekto techninių veiklų bei portalo įgyvendinimą.

 

Projekto laikotarpis: 2021-12-01 – 2023-11-30 

Projekto Nr. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000027894

Erasmus+ programa: KA220 – Bendradarbiavimo partnerystės mokyklinio ugdymo srityje

Tikslinės grupės: priešmokyklinio ugdymo mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai.

Suinteresuotosios šalys: darželiai, ugdymo ekspertai, mokytojai.

Projekto tikslas:  suteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams priemones, kurias taikant jie galėtų vykdyti ugdymo veiklą nuotolinėje aplinkoje.

Uždaviniai:

  1. gerinti ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesines kompetencijas, žinias bei įgūdžius (pirmaisiais projekto metais parengiant medžiagą/instrukcijas apie mokymą nuotoliniu būdu (pirmasis rezultatas (R1));

  2. didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų lygį, suteikiant žinių bei praktinių įgūdžių apie nuotolinį mokymą (kuriant ir taikant antrąjį rezultatą - dalyvaujant mokymuose ir pritaikant medžiagą, sukurtą pirmajame rezultate (viso projekte numatyta, kad mokymuose dalyvaus 150 mokytojų)) ;

  3. gerinti kokybiško ugdymo prieinamumą ikimokyklinio amžiaus vaikams, panaudojant mokyme tinkamas priemones nuotoliniam ugdymui (trečiasis rezultatas).

 

Rezultatai:

  • R1: Mokymo vadovas „Mokymas skaitmeninėje eroje. Mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas“

  • R2: Internetinis mokymo kursas „Mokymas skaitmeninėje eroje“

  • R3: Internetinis interaktyvus metinio plano vadovas

 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kalbama apie medžiagos, priemonių, instrukcijų ir bendrųjų išteklių prieinamumą internetinėje aplinkoje, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai  atsiduria nepalankioje situacijoje lyginant su pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo mokytojais, kurie gali naudoti sudėtingesnes technologijas ir kurių mokiniai  labiau pažengę technologijų srityje. Kitas svarbus projekto aspektas susijęs su tėvų įsitraukimu ir dalyvavimu vaikų mokymo/si procese. Kai mokymas vyksta nuotoliniu būdu itin svarbi tėvų pagalba susisiekiant su mokytojais, bendraujant su vaikais bei įtraukiant juos į įvairias veiklas, kadangi dėl vaikų amžiaus tik to, kad jie stebi nuotolines pamokas neužtenka.

 

Įgyvendinant „PreEdTech“ projektą, bus atsižvelgiama į konkrečius projekto tikslinių grupių poreikius:

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams bus pateikiamos tikslios instrukcijos kaip organizuoti ugdymo veiklą nuotoliu ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams. Minėtose instrukcijose analizuojami mokymo/si nuotoliu sunkumai tiek techniniu, tiek pedagoginiu aspektu. Pedagogams suteikus tinkamą medžiagą, būtų siekiama tobulinti jų skaitmeninius įgūdžius bei skatinti su naujomis technologijomis susijusių pedagoginių instrukcijų taikymą.

  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams bus organizuojamos 5 intensyvios mokymų sesijos, po vieną kiekvienoje partnerėje šalyje (RO, ES, LT, IT, TR). Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas instrukcijų taikymui ir bus orientuojamasi į 4 pagrindinius ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje dėstomus dalykus (gamtos mokslus / matematiką, aplinkosaugą, anglų kalbą, bendravimą gimtąja kalba). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams bus pateiktas mokslo metų plano siūlymas su pamokų planais ir interaktyviais ištekliais, kurie reikalingi vaikų ugdymui nuotolinėje aplinkoje. Įgyvendinant šį projektą, norima ugdyti esminius įgūdžius, žinias ir gebėjimus reikalingus ikimokyklinio ir priešmokyklinio mokymo ir ugdymo procesui tiek sinchroniško, tiek asinchroniško mokymo/si nuotoliu sąlygomis. Kuriant novatorišką pedagoginį požiūrį į nuotolinį mokymą/si, mokytojams suteikiant prieigą prie reikalingų ugdymo išteklių, rengiant mokymus apie naujų technologijų naudojimą ikimokykliniame amžiuje siekiama tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinį profilį. Taip pat siekiama gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų gebėjimus naudotis technologijomis.

  • Tėvams ir globėjams bus suteiktos instrukcijos apie mokymą/si nuotoliu, kurios padės pagerinti vaikų mokymo ir ugdymo procesą.

 

Partneriai:

1. VšĮ "eMundus" (Lietuva)

2. Scoala Primara EuroEd (Rumunija)

3. Anafartalar Ilkokulu (Turkija)

4. Connectis Web Application Technology (Italija)

5. Pixel Educational and Training Institution (Italy)

6. Xano channel (Ispanija)

7. Grădiniţa PP „Sf. Sava“ (Rumunija)

8. Kauno Mokykla Darželis „Šviesa“ (Lietuva)

Projekto socialinis tinklas: https://www.facebook.com/Preedtech/

http://preedtech-project.eu