WBL2.0 - Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0

WBL2.0 - Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0

Projektas „Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0​“ (angl. Work Based Learning 2.0)  nukreiptas į bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir švietimo institucijų, siekiant semtis patirties iš realaus darbo pasaulio, tobulinti esamus mokymo metodus ir besimokančiųjų praktikas, diegiant mokymosi metodus ir dalinantis mokymosi medžiaga, grįsta dirbančiųjų patirtimi, realiomis situacijomis. 

Projekto tikslai:

  • Stiprinti švietimo institucijų, o ypač profesinio rengimo institucijų, ir verslo įmonių bendradarbiavimą, siekiant kad būsimų internetinio įvaizdžio dizainerių ir socialinės žiniasklaidos vadybininkų mokymas būtų orientuotas į verslo rinkos aktualijas.
  • Reaguojant į motyvacijos trūkumą besimokantiesiems baigti pradėtas studijas, siekiama mokymąsi grįsti darbo rinkos praktikomis, metodais ir priemonėmis (angl., Work Based Learning), visapusiškai išnaudojant informacinių komunikacinių technologijų (IKT) ir multimedijų komunikacijos potencialą.
  • Didinti įmonių atstovų įsitraukimą ir atsakomybę komunikuojant apie jų lūkesčių išpildymą (informacija apie įmonės tinklalapio ir socialinių tinklų kūrimą bei valdymą), įveikiant kliūtis, kurios susijusios su busimų žmogiškųjų išteklių mokymu.
  • Tobulinti profesinio rengimo pasiūlymų internacionalizaciją ir dirbančiųjų patirtimi grįsto mokymosi metodus per tikslinį IKT panaudojimą, siekiant atliepti įmonių poreikį ir besimokančiojo lūkesčius organizuojant tarptautines profesines stažuotes (realaus ir virtualaus mobilumo atveju).


Projekto partneriai:

Projekto laikotarpis: 2016 11 01 - 2018 10 31

Programa: ERASMUS+ KA2 Strateginių Partnerysčių projektas

Projekto Nr. 2016-1-ES01-KA202-025441

Projekto tinklapis: wbl.pixel-online.org

 

Pirma veikla:

Interviu su įmonės vadovais, IT padalinių vadovais ir specialistais. Šie interviu bus naudojami kaip mokomoji medžiaga informacijos ir komunikacijos technologijas, grafinį dizainą, socialinės žiniasklaidos marketingą studijuojantiems studentams Lietuvoje ir užsienyje.

Kiekvienoje partnerinėje šalyje apklausta po 12 įmonių. Kiekvienoje įmonėje po  2 interviu iki 5 min trukmės. Interviu galite rasti projekto tinklapyje.